Algemene voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen de Stichting Korpora en derden.

Bruikleen van collectie

Korpora kan collectie (tijdelijk en onder voorwaarden) ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van onder meer musea, exposities en onderzoek. De voorwaarden voor bruikleen zijn maatwerk en per situatie worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen bruikleengever en bruikleennemer over de voorwaarden waaronder de bruikleen plaatsvindt. Heb je een vraag over bruikleen neem dan contact met ons op via dit formulier. bruikleen@korpora.nl.

Disclaimer

Op teksten, afbeeldingen en vormgeving van deze website rust auteursrecht. Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om de teksten, afbeeldingen en vormgeving e.d. te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken, in welke vorm dan ook. De inhoud van deze website is naar beste weten en kunnen tot stand gebracht, echter Korpora kan niet instaan voor de juistheid van de informatie. Deze disclaimer is ook van toepassing op alle andere uitingen van Korpora, zoals flyers, nieuwsbrieven en op social media.


Merkrechten

Korpora © en het Korpora-beeldmerk zijn geregistreerde (handels)merken van de Stichting Korpora.

Governance

Stichting Korpora hanteert en onderschrijft conform haar statuten de Ethische code voor Musea, de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie bij het personeels- en vrijwilligersbeleid. Korpora is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Aansprakelijkheid

Stichting Korpora sluit iedere aansprakelijkheid – in de meest ruime zin van het woord – uit voor al haar handelen en hiet-handelen waaronder dat van personen zoals bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en ingehuurde krachten, die voor en/of namens de stichting actief zijn. Onder handelen wordt mede verstaan het verstrekken van data en informatie en de inhoud daarvan, alsook alle te leveren diensten en producten. Bezoek van één van de locaties van stichting Korpora, waaronder het centraal depot in Apeldoorn, geschiedt geheel op eigen risico.

Schenkingen

Ook jij kan bijdragen aan het erfgoed van de politie, brandweer, BB en/of het Rode Kruis. Heb je voorwerpen of documentatie die nu of later gerekend kan gaan worden tot het nationaal erfgoed neem dan contact met ons op. Goed om te weten dat Korpora een ANBI-instelling is. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Wil je een schenking doen dan kan je telefonisch contact opnemen of via schenken@korpora.nl. Bij iedere reguliere schenking wordt een (korte) standaard schenkingsovereenkomst opgemaakt. Bij grotere schenkingen wordt zo nodig een schenkingsovereenkomst op maat opgemaakt. Eventueel bestaat de mogelijkheid dat wij een schenking komen ophalen.

Bovenstaande geldt ook voor schenkingen die worden aangeboden op Korpora-dislocaties Museum Bescherming Bevolking Rijswijk en  Grou (Leeuwarden). Schenkingen aangeboden aan Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis worden rechtstreeks eigendom van Korpora.

Kennis en informatiecentrum (Korpora-KIC)

In het Centraal depot Apeldoorn bevindt zich een studiezaal. Hier ben je op afspraak welkom voor het raadplegen van een grote verscheidenheid aan boek- en beeldmateriaal. Op verzoek zijn ook specifieke objecten uit de collectie te bekijken. Maak een afspraak via informatiecentrum@korpora.nl. Een bezoek aan één van onze locaties, waaronder het KIC, geschiedt geheel op eigen risico (zie ook elders op deze pagina).

  Privacybeleid

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Wanneer wij in ons contact met u gebruikmaken van uw persoonsgegevens, gaan we daar zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. In dit document laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Lees alles over uw privacy